Vypracovanie bezpečnostného projektu

Novela zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( Zákon č. 84/2014 Z. z.) nadobudla účinnosť 15. apríla 2014 a priniesla niekoľko zmien a zmierení.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí najmä zrušenie registrácie jednotlivých informačných systémov a jeho nahradenie bezplatnou oznamovacou povinnosťou, zrušenie povinnosti poveriť zodpovednú osobu ak sa osobné údaje spracúvajú prostredníctvom viac ako 20 oprávnených osôb, zrušenie povinnosti vypracovať bezpečnostnú smernicu, ako aj zníženie hornej hranice sankcií za porušenie zákona a rozdelenie pokút na obligatórne a fakultatívne.

Ďalej sa novelizáciou posunul termín na splnenie si povinnosť písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v prípade poverenia sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov. Tento zmluvný vzťah musí byť zosúladený so zákonom o ochrane osobných údajov do dvoch rokov od pôvodnej účinnosti zákona, t.j. do 31. júna 2015.

Spoločnosť POBEST, s.r.o. je na trhu od roku 2006 a ponúka Vám vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov a s ním súvisiacich dokumentov šité na podmienky Vašej spoločnosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Viete, kde všade „visia“ údaje o Vašej identite, či dokonca Vaša tvár? Ochranu osobných údajov budú musieť firmy pritvrdiť. Kamera na parkovisku, pred vstupom do banky, či na chodbe vo Vašej firme. Údaje o zákazníkoch z vernostných kariet, či zoznam neplatiteľov za byt na verejných miestach... Viete vôbec, kde všade sú na očiach Vaše osobné údaje, či neželané snímky Vašej tváre a postavy?

V podstate neexistuje štandardne fungujúca spoločnosť, ktorá by nespracúvala osobné údaje fyzických osôb. Od rozsahu spôsobu ich spracúvania sú závislé aj úkony, ktoré je nutné v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. uskutočniť a plniť.

Ponúkame Vám:

- posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti,
- určenie Vašich povinností zo zákona o ochrane osobných údajov,
- vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- popis bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
- vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
- vypracovanie poverení a poučení oprávnených a zodpovedných osôb,
- registrácia zodpovedných osôb na Úrad na ochranu osobných údajov, resp. výkon zodpovednej osoby,
- vypracovanie evidenčných listov Vami prevádzkovaných informačných systémov,
- vypracovanie oznámení informačných systémov na Úrade pre ochranu osobných údajov,
- vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom so sprostredkovateľom,
- poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike,
- zastúpenie našou spoločnosťou pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov.